Játékszabályzat

Schnaider Polymetall Korlátolt Felelősségű Társaság  „Fotózz Iphone-ért” című nyereményjátékának hivatalos játékszabályzata
 
A „Fotózz Iphone-ért” című játék célja a Schnaider Polymetall Korlátolt Felelősségű Társaság  termékeinek népszerűsítése, ismertségének bővítése. A jelen nyereményjátékban való részvételt a Schnaider Polymetall Korlátolt Felelősségű Társaság bárki számára biztosítja, aki a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek megfelel. 
A jelen nyereményjáték nem minősül sorsolásos játéknak, vagy ajándéksorsolásnak, így az mentesül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó bejelentési-, vagy engedélyeztetési eljárás alól.
1.    A Játék szervezője és lebonyolítója
1.1.A „Fotózz Iphone-ért” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és a végrehajtásával kapcsolatos feladatok lebonyolítója a Schnaider Polymetall Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhely: 2081 Piliscsaba, Mátyás király u. 19., cégjegyzékszáma: Cg.13-09-089247, e-mail címe: webshop@polymetall.hu, online elérhetősége: https://www.polikarbonat.hu) (a továbbiakban: Szervező).
 
2. A Játékban résztvevők és az abból kizárt személyek
 
2.1.A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy, valamint Magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy (a továbbiakban: Játékos), aki az alábbi feltételeknek megfelel:
 
 1. Játékos nettó 50.000,-Ft, azaz Ötvenezer forint feletti értékben a Szervező által forgalmazott polikarbonát terméket vásárol;  
 2. Játékos a https://www.polikarbonat.hu/fotopalyazat online regisztrációs adatlapon (továbbiakban: Adatlap) megadja a következő, a valóságnak megfelelő adatokat: a Játékos vezetékneve, keresztneve e-mail címe, telefonszáma, jogi személy játékos esetén székhelyének címe, nyilvántartási száma, kapcsolattartójának vezetékneve, keresztneve, telefonszáma, email címe, valamint a Szervező által forgalmazott polikarbonát termék vásárlását igazoló számla sorszáma;
 3. Játékos feltölti a Szervezőnél megvásárolt polikarbonát termék beépítésével létrehozott építményről  készült fényképfelvételt a https://www.polikarbonat.hu/fotopalyazat oldalon;
 4. Játékos a https://www.polikarbonat.hu/fotopalyazat oldalon a „checkbox” bejelölésével elfogadja a jelen Játékszabályzatot és hozzájárul adatainak a jelen és a Szervező Általános Adatvédelmi Szabályzata szerinti kezeléséhez.
 
2.2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, megbízottjai, ezek alkalmazottai, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékból ki vannak zárva továbbá a Játék nyereményeit biztosító harmadik fél vezető tisztségviselői és a Játék megvalósításában résztvevők, valamint ezen személyek munkavállalói és a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdése 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
 
2.3. A Játékból kivan zárva az a Jogi személy Játékos, aki a Játék időtartama alatt  csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya, vagy végelszámolás alatt áll.
 
2.4.A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a játékban azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélytől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem a valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított számlát használnak fel a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.
 
3. A Játék időtartama
 
3.1. Játék 2019. év február hó 15. és 2019. év november hó 30. közötti időszakban tart. Az időpont tekintetében a Szervező által biztosított weboldal szerverideje a mérvadó.
 
4. A Játék menete
 
4.1. Játékos a Szervező termékének nettó 50.000,-Ft feletti értékben történő - megvásárlásával és a Játék weboldalán (www.polikarbonat.hu/fotopalyazat) történő regisztrációval vesz részt a nyereményjátékban.
 
4.2.Magánszemély Játékos a regisztráció során, az alábbi adatokat adja meg:
-vezetékneve, keresztneve
- e-mail címe,
- telefonszáma;
 
4.3.Jogi személy Játékos a regisztráció során, az alábbi adatokat adja meg:
-székhelyének címe
- nyilvántartási száma
- kapcsolattartójának vezetékneve, keresztneve
- kapcsolattartójának email címe, telefonszáma
 
4.4.Játékos a regisztrációt követően feltölti a Szervezőnél megvásárolt polikarbonát termék beépítésével létrehozott építményről készült fényképfelvételt a https://www.polikarbonat.hu/fotopalyazat oldalon;
 
4.5.Játékos a regisztráció, illetve feltöltést követően a megadott e-mail címre egy visszaigazoló e-mailt kap. A regisztráció, illetve a feltöltés akkor tekinthető beérkezettnek, ha a jelen nyereményjáték időtartama alatt a regisztráció és a feltöltés a Szervező adatbázisában rögzítésre, valamint a Játékos által megadott email címre visszaigazolásra került.
 
4.6.A Szervező által kijelölt háromtagú zsűri választja ki a nyertest a regisztrált és az Adatlapon a jelen Szabályzatban meghatározott adatokat feltöltő Játékosok közül a beküldött fényképfelvételek értékelése alapján.A zsűri a fényképfelvételeket komplexen értékeli mérlegelve a kreativitást, az újszerűséget és a kivitelezés minőségét, valamint az esztétikumot.
 
4.7.Játékos növelheti esélyét és többször is részt vehet a Játékban, de a Játék teljes időtartama egy vásárlás adatát igazoló számla sorszámát és a hozzátartozó fényképfelvételt, illetve fényképfelvételeket csak egyszer használhatja fel. A Szervező jogosult a vásárlást, illetve a vásárláshoz tartozó és feltöltött fényképfelvétel valóságát, meglétét nyertességtől függetlenül is ellenőrizni. Amennyiben Játékos korábban feltöltött fényképfelvételt, és/vagy már hivatkozott számla sorszámát ismételten feltölti, úgy Szervező jogosult a Játékos kizárására.
 
4.8.  Játékos köteles a termék vásárlását igazoló számlát a Játék teljes időtartama alatt sértetlenül és olvasható módon megőrizni és azt a Szervező ez irányú kérése esetén a Szervezőnek bemutatni. A nyeremény átvételének előfeltétele: a vásárlást igazoló számla eredeti példányának a bemutatása, továbbá a Játékos személyazonosságának, életkorának jogi személy Játékos esetén bejegyzését tanúsító közhiteles nyilvántartásban szereplő adatainak ellenőrzése.
 
5. Nyeremény
 
5.1.Játéknyereménye: 1 db Iphone XR, 64 GB, IOS operációs rendszerű iPhone modell a továbbiakban: Nyeremény).
 
5.2.A nyeremény pénzre át nem váltható és másra át nem ruházható. Szervező nyereményre vonatkozó szavatosságot nem vállal a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.
 
5.3.A Szervező által a játék honlapján (www.polikarbonat.hu/fotopalyazat) és egyéb tájékoztatóin közzétett, a Nyereményt ábrázoló képek illusztrációk.
 
5.4.A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett nyeremények felhasználásáról
döntsön. Szervező nem köteles az esetlegesen át nem vett nyereményekre újabb nyertest megállapítani. 
 
 
6. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása
 
6.1.Szervező a Nyeremény nyertesét Játék lezárást követően legkésőbb 2019. év december hó 17 napjáig értesíti a regisztráció során megadott e-mail címen. A nyertes Játékos az e-mailben szereplő elérhetőségen köteles az értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül az értesítést visszaigazolni.
 
6.2.Nyeremény átvételének helye a Szervező HU-2120 Dunakeszi, 7990. hrsz. szám alatti fióktelepe.
 
6.3.Amennyiben Szervező a nyertes Játékost a regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.
 
6.4.Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert az általa regisztrált adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek.
Szervezőt a Játékos téves adatszolgáltatásából eredően semmilyen felelősség nem terheli.  
 
6.5.  Szervező a Nyeremény átvételére lehetőséget a 6.1. pont szerinti értesítést követő 60 (hatvan) napon belül tudja biztosítani, amelynek időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.
 
7. Feltöltött képpel szemben támasztott követelmények
 
7.1. A Játékos nem tölthet felel olyan fotót amely:
 
 1. sértő, erkölcstelen hangvételű téma jelenik meg;
 2. a fotó nem ábrázolhat akár egyénről akár tömegről készült fényképfelvételt;
 3. a fotón nem tűnhet fel másik cég neve, lógója vagy egyéb hirdetési szövege. A fényképek nem tartalmazhatnak semmilyen rejtett vagy szembetűnő hirdetést más cégek termékeiről vagy szolgáltatásairól. Nem tartalmazhatnak semmilyen rágalmazó, erőszakos, etikátlan, diszkriminatív vagy egyéb okból erkölcstelen vagy tiltott tartalmakat;
 4. a képek nem sérthetik harmadik személy szerzői jogát, illetve személyhez fűződő jogait;
 5. a képek nem sérthetik a Szervező jogos érdekeit.
 
7.2.Szervező bírálja el a feltöltött képek  jelen Szabályzatban előírt követelményeinek való megfelelését. Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, aki 7.1. pontban foglaltaknak megfelelő fényképfelvételt  feltölt, vagy azt bármely egyéb módon a Szervező rendelkezésére bocsájtja.
 
7.3.A képek technikai követelményei:
a ) a fotókat digitális formában, jpg formátumban kell feltölteni;
b) a fájl nem tartalmazhat semmilyen szoftver vírust, vagy egyéb más módon nem lassíthatja, károsíthatja a honlap működését, illetve egyéb szoftver programot vagy hardvert.
 
7.4.Szervező kifejezetten tájékoztatja a Játékost, hogy a fényképfelvétel, illetve fényképfelvételek  feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a feltöltött fényképeket a Szervező saját megítélése szerinti módon, reklám- és promóciós célból, ingyenesen, korlátlan számban, nyomtatott, továbbá elektronikus úton felhasználja, így különösen:
a)nyilvánosságra hozza közterületi reklámhordozó felületeken, írott és elektronikus média-hirdetésekben, reklámfilmekben, prospektusokon egyéb reklámhordozókon és más arculati megjelenési eszközökön (pl. weboldal, Facebook, Youtube, Instagram, stb).
b) tetszőleges példányban, analóg és digitális hordozón, tetszőleges alkalommal többszörözze és a többszörözött példányokat terjessze;
c)átdolgozhassa.
 
7.5.Játékos a Játékban való részvétellel - a fentieknek megfelelően - kötelezi továbbá magát arra, hogy a Szervezővel szemben időbeli korlát nélkül semmilyen módon nem érvényesít a szellemi alkotások védelmére vonatkozó követelést, vagy igényt.
 
8. Adózás
 
8.1.A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben Játékos semmilyen további igényt nem érvényesíthet. Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.
 
9.Adatvédelem
 
9.1.A Játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes. Szervező, mint adatkezelő a Játékosok ezen önkéntes hozzájárulása alapján kezeli és dolgozza fel - az Adatlapon történt regisztráció során - megadott adatokat.
 
9.2.  Szervező az alábbi adatokat kezeli:
 
a) magánszemély Játékos vonatkozásában a Játékos:
- vezetékneve, keresztneve,
- e-mail címe,
- telefonszáma.
 
b) Jogi személy Játékos vonatkozásában a jogi személy:
-székhelyének címe,
- nyilvántartási száma,
- kapcsolattartójának vezetékneve, keresztneve,
- kapcsolattartójának email címe, telefonszáma.
 
9.3.Szervező a 9.2. pont szerinti adatok vonatkozásában történő adatkezelése a Játékos, mint érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, amelyet a Játékos az online regisztrációs oldalon (www.polikarbonat.hu/fotopalyazat) a „checkbox” bejelölésével adja meg.
Szervező az  online regisztrációs oldalon a jelen Szabályzatot egy linkkel elérhetővé teszi. Játékos jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül a Szervezőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést a Játékos az alábbi kapcsolattartási címre küldheti: webshop@polymetall.hu.
A hozzájárulás visszavonása esetén Játékos nem vehet részt a nyereményjátékban, a Nyeremény átvételére nem jogosult.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.
 
9.4. A 9.2. pont szerinti adatkezelés célja: a Játék nyertesének megállapítása, értesítése és a nyeremény átadása.
 
9.5.A 9.2. pont szerinti adatkezelés vonatkozásában az érintettek: a nyereményjátékban regisztráló természetes személyek, valamint jogi személy Játékosok kapcsolattartói.
 
9.6. Adatfeldolgozóként a 9.2. pont szerinti adatokat a Szervező nevében az alábbi adatfeldolgozók kezelik:
 
Szervező  IT szolgáltatója
Cégneve: Következő Opció Stratégiai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1028 Budapest, Újsor utca 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-976467
E-mail cím: info@kovetkezo.hu
Online elérhetősége: http://www.kovetkezo.hu/
 
Szervező tárhelyszolgáltatója
Cégneve: HUNET Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1145 Budapest, Varsó u. 31.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-462043
Telefonszám: 06-1-222-0500
E-mail cím: info@hunetkft.hu
Online elérhetősége:  
https://hunetkft.hu/
 
9.7.Szervező, mint adatkezelő az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 2020 év február hó 29 napjáig  kezeli.
 
9.8.Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés és adatfeldolgozás a hatályos jogszabályi rendelkezések, így különösen az Általános Adatvédelmi rendelet és az Infotv. megtartásával történik.
 
9.9.Játékos jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon, továbbá jogosult arra, hogy kérésére az Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Játékos személyes adatainak kezeléséről és személyes adatainak helyesbítéséről az alábbi e-mail címen kérhet tájékoztatást: webshop@polymetall.hu.
 
9.10.Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől  visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés célja;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c)  azon címzettek vagy címzettek kategóriái akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.
 
9.11.Játékos jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mint felügyeleti hatóságnál - amennyiben a Játékos megítélése szerint a Szervező a személyes adatok kezelésére vonatkozó kötelezettségét megsértette - panaszt tegyen. (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
 
9.12.Szervező jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelésére az Általános Adatvédelmi Szabályzata az irányadó amely az alábbi linken elérhető: https://www.polymetall.hu/adatvedelmi-nyilatkozat.
 

10. Vegyes rendelkezések
 
10.1.A regisztrált adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átvételének elmaradásáért vagy késedelméért, a Szervező, semmilyen felelősséget nem vállal.
 
10.2.Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.
 
10.3.Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.polikarbonat.hu/fotopalyazat weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékos téves rendszerüzenetet kap nyertes státuszát illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
 
10.4.Regisztrációval a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának a tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, így ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan a Szervezőn kívülálló tényező, mint például - de nem kizárólagosan – a kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, a szerver meghibásodása, leállása, beállításai, a szerveridő, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.
Szervező a jelen pontban írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartozik.
 
10.5.Amennyiben a Játékos adatfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 
10.6A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a Nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal.
 
10.7.Amennyiben a Játék a Szervező minden ésszerű erőfeszítése ellenére sem bonyolítható le a tervek szerint, a Szervező jogosult arra, hogy bármikor visszavonja, lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a nyereményjáték egy részét vagy egészét.
 
10.8.A jelen nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a jelen Szabályzat megtalálható a www.polikarbonat.hu/fotopalyazat internetes oldalon.
 
10.9.A jelen Játékra és a jelen Szabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.
 
 
Budapest, 2019. február 15.
Schnaider Polymetall Korlátolt Felelősségű Társaság 
Szervező
 • Légkamrás polikarbonát

  Üregkamrás vagy más néven légkamrás, UV álló, tartós, könnyen megmunkálható polikarbonát lemez, melyet teraszok, előtetők, télikertek fedéséhez, oldalbevilágítók kialakításához, régi kopolit üveg kiváltásához ajánlunk. Raktárkészletünkről széles méretválasztékkal várjuk Önöket víztiszta, opál és bronz színekkel.További színek egyedi rendelés alapján elérhetők.

  Tovább »

 • Tömör polikarbonát lemez

  Tiszta, átlátszó, üvegszerű anyag, mely 200x nagyobb ütésállóságot biztosít, mint az üveg, miközben súlya mindössze a fele az üvegnek.  Ez az UV védelemmel ellátott, nehezen törhető, hidegen hajlítható anyag sokoldalúan alkalmazható kültéren, felülvilágítónak, medence téliesítéshez, belsőépítészeti és reklámipari felhasználásra, illetve olyan helyen, ahol biztonsági üveg alternatívákat keresnek, pl. munkagép védelem.

  Tovább »

 • Polikarbonát trapézlemez

  Hullámosított polikarbonát lemezeinket elsősorban tető-felső bevilágítónak vagy függőleges oldalbevilágítók kialakításához ajánljuk. Erős ütésállóság, magas optikai tisztaság és kiváló fényáteresztés kominációja jellemzi, ezért ajánljuk ipari, mezőgazdasági, kertészeti, szabadidős alkalmazásokhoz. Kreatív belsőépítészeti megoldások és a manapság oly népszerű DIY kivitelezések esetén felhasználási területei kifogyhatatlanok !

  Tovább »

Hasznos cikkek

2024.04.11
Itt a tavasz: üregkamrás polikarbonát barkácsoláshoz

A kis házikók nem igényelnek karbantartást, a polikarbonát anyag UV-védelemmel van ellátva, tartós, stabil, hosszú életű anyag.

BŐVEBBEN

2023.11.28
Eső elleni védelem polikarbonátból


Teraszunk megfelelő kialakítása, fedése, jelentősen befolyásolja az ott eltöltött idő mennyiségét és minőségét.

BŐVEBBEN

2023.10.26
Hogyan szereljünk polikarbonátot szakszerűen?


Bemutatjuk, hogyan tudja ön is szakszerűen beszerelni a polikarbonátot, milyen anyagokra és szerszámokra van ehhez szüksége.

BŐVEBBEN