Otthonfelújítási támogatás

Már egy ideje autóbeállót tervez? Örök álma maradt a fedett terasz? Vágya egy kerti pergola?

Ezúttal a kormány segíti terveit, hiszen a gyermeket nevelő családok számára most bizonyos felújítási, építési munkálatokat soha nem látott összeggel támogat. Az alábbi tájékoztatónkban körüljárjuk ezt a témát, hogy a lehető legtöbb segítséget nyújtsuk tervei megvalósításához.

polikarbonát tervezése illusztráció

MIKÉNT VÁLHATOK JOGOSULTÁ A TÁMOGATÁSRA?

Amennyiben Ön legalább egy gyermeket vár vagy nevel a háztartásában. A gyermek lehet saját vér szerinti és örökbefogadott gyermek is. Egy háztartásban ( azaz azonos lakcímen) élő párjával együtt és külön is igényelhetik a támogatást. Fontos, hogy valamennyien legalább 1 éve, igazolható módon a felújítás helyéül megjelölt ingatlanban éljenek, melyet lakcímkártyával igazolni is tudnak. Ez alól kivétel az 1 évnél fiatalabb korú gyermek és az 1 évnél nem régebben felépült ingatlan. Fontos, hogy az ingatlan korának megállapításakor az ingatlan nyilvántartási bejegyzés az irányadó! Tartózkodási hely igazolása támogatás igényléséhez sajnos nem elegendő. A felújítással érintett lakóingatlanban legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezzenek. A támogatást csak nagykorú, cselekvőképes, magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy igényelheti. Önnek vagy Önnel egy háztartásban élő párjának, azaz legalább az egyikőjüknek rendelkezni kell minimum egy év folyamatos társadalombiztosítási jogviszonnyal, továbbá nem lehet állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozásuk.

MIRE ÉRDEMES ODAFIGYELNEM?


Arra az építési, felújítási tevékenységekre, melyre a támogatást igénybe szeretné venni, a kivitelezést végző vállalkozóval 2021. január 1-je után megkötött szerződéssel kell rendelkeznie. A felújítási munkák elvégzésére szerződött vállalkozó nem lehet - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti - az Ön közeli hozzátartozója, illetve sem Ön, sem a hozzátartozói nem rendelkezhetnek tulajdoni részesedéssel ezekben a vállalkozásban, továbbá nem tölthet/tölthetnek be semmilyen tisztséget ezen vállalkozásban.

HOGYAN IGAZOLOM A MUNKÁLATOKAT? MI A HELYZET A SZÁMLÁKKAL?


A felújítási munkákat Önnek 2021. január 1-je utáni keltű és teljesítési dátumú(!) számlák másolatával kell igazolnia. A számláknak vagy az Ön(igénylő) nevére kell szólnia vagy az Önnel egy háztartásban élő párja (együttes igénylés esetén házastársa/élettársa) nevére kell szólnia. Fontos, hogy a számlázási cím minden esetben a felújítandó és támogatási kérelemben megjelölt ingatlan címére legyen kiállítva. Falusi CSOK-kal érintett ingatlan esetében nem számolhatóak el a számlák! Amennyiben a számla fizetési módja banki utalásra van állítva, akkor banki kivonattal igazolnia kell, hogy az adott számla pénzügyi teljesítése már ténylegesen megtörtént.

LEHET NEKEM EBBŐL A TÁMOGATÁSBÓL TERASZ FEDÉSEM VAGY KOCSI BEÁLLÓM?


A támogatást kizárólag a jogszabályban felsorolt kivitelezési, építési munkák végrehajtására és kapcsolódó anyagbeszerzéseire lehet igénybe venni. A Schnaider Polymetall Kft. (polikarbonat.hu weboldal üzemeltetője) által forgalmazott termékek a támogatás anyagszükségleteként számolhatók el. A támogatott felújítási munkák részletes felsorolását a Kormány 518/2020. (XI. 25.) számú kormányrendelete részletesen tartalmazza. Termékeink vonatkozásában az alábbi felújítási és építési munkálatok támogatottak:
 • külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rácsfelszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakáscéljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • télikert kialakítása,
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
polikarbonát tervezése illusztráció

TEHÁT NEKEM IS LEHET IDÉN ÁLOMTERASZOM? HAJRÁ! TERVEZZÜNK TOVÁBB! MIKOR JUTHATOK HOZZÁ LEGKORÁBBAN A TÁMOGATÁSI ÖSSZEGHEZ?


Mivel egyszeri támogatásról van szó, a számlákat sajnos össze kell várni és az utolsó számlák pénzügyi kiegyenlítését követően 60 naptári napos határidőn belül kell az igényléstbeküldenie. A támogatási összeg utólagosan kérvényezhető, így Önnek kell előre megfinanszíroznia a teljes beruházást. Egyes bankoknál elérhetők kedvező hitelek az előfinanszírozás megkönnyítésére. Fontos odafigyelni a határidőkre: A támogatási időtartam: 2021. január 1-jétől 2022. december 31-ig tart. Sem előtte, sem utána keletkezett számlákra támogatás nem kérhető. A Magyar Államkincstárnak a beküldött kérelmek elbírálására 30 nap áll rendelkezésre.

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL ÖSSZESEN BENYÚJTANOM A KÉRELEMHEZ?


A kitöltött kérelem mellett az alábbiakban felsorolt dokumentumok benyújtása szükséges:

sorszám

dokumentum megnevezése

kötelező

opcionális

a)

vállalkozási szerződések másolata 

X

 

b)

számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentum másolata

X

 

c)

az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata

X

 

d)

örökbefogadott gyermek esetén a gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozatának másolata

 

X

e)

a várandósság 12. hetét betöltött magzat esetén a várandósgondozási könyv vonatkozó részének másolata, vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás, valamint az igénylő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy legkésőbb 60 nappal az élve születést követően a születési anyakönyvi kivonatot, a halvaszületést vagy a magzat elhalását követően az erre vonatkozó okiratot a Kincstár részére benyújtja

 

X

fa)

25. életévét betöltött gyermek esetén a megváltozott munkaképességű személlyé* válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás másolata

 

X

fb)

25. életévét betöltött gyermek esetén a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat másolata

 

X

fc)

25. életévét betöltött gyermek esetén a vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat másolata

 

X

fd)

25. életévét betöltött gyermek esetén gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata

 

X

g)

több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetében a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet másolata

 

X

h)

számlaösszesítő

X

 

ia)

mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok másolata

 

X

ib)

mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat másolata arról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott 

 

X

j)

amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos és mindkettőjük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekül lakóhelyével, és az egyik szülő az őt megillető támogatási részről lemond a másik szülő javára, a lemondó szülő nyilatkozata 

 

X

k)

együttes igénylés esetén a házastárs/élettárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához és adatainak kezeléséhez 

 

X

l)

az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata

X

 

m)

amennyiben a gyermek az igénylő kiskorú rokona és a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja gyermeknek, a gyámrendelésről szóló végleges és hatályban lévő gyámhatósági határozat másolata

 

X

n)

Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás másolata

 

X

o)

amennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása 

 

X

p)

személyazonosságok igazolása céljából a személyazonosító hatósági igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély másolata

X

 

q)

három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya másolata

 

X

r)

ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata

 

X

s)

ha a felújításban érintett ingatlanra vonatkozó számlák valamelyikén a támogatott építési tevékenységei között szerepel az „i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje”, akkor a vállalkozó nyilatkozatának másolata arról, hogy a napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összege 

 

X

t)

2021. február 1-jét követően a bankkal kötött otthonfelújítási kölcsön igénybevételét igazoló kölcsönszerződés másolata, melyet 2021. március 1-jétől beadott kérelmekhez kell majd csatolni

 

X

u)

2021. július 1-jétől beadott kérelmekhez kell majd csatolni a következő két dokumentumot: ha a felújításban érintett ingatlanra vonatkozó számlák vagy vállalkozói szerződések valamelyikén a támogatott építési tevékenységei között szerepel az „i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje”, akkor a 2021. június 30-át követően megkötött villamosenergia-vásárlási szerződés másolata, valamint a villamosenergia-kereskedő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a szerződés olyan elszámolást alkalmaz, amelyben az alkalmazott elszámolási időszaktól függetlenül szaldó nem képezhető és a hálózatba betáplált és vételezett villamos energia mennyisége külön-külön kerül megállapításra

 

X

v)

A felújítással érintett lakásra korábban a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti korábban igénybe vett családi otthonteremtési (Falusi CSOK) kedvezményhez kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetés, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolata

 

X

x)

nagykorú gyermek adatkezelési hozzájárulása

 

X

HOGYAN NYÚJTHATOM BE A TÁMOGATÁSI KÉRELMET?

 • Elektronikus úton, az ügyfélkapura bejelentkezve (SZÜF ﹥ Tulajdon ﹥ Ingatlan menüpontban)
 • Postai úton a Magyar Államkincstár, 1938 Budapest címre való minden dokumentáció beküldésével. (Dokumentumok a Magyar Államkincstár honlapjáról letölthetők)
 • Személyesen bármelyik kormányablakban.

ELLENŐRIZHETI-E VALAKI A FELÚJÍTÁST?


Természetesen igen! A támogatás igénybevételének jogszerűségét a MÁK, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni.

MEKKORA TÁMOGATÁSRA VAGYOK JOGOSULT?


A támogatás összege az építési, felújítási munkálatokra fordított összes költségeknek maximum a fele, azaz 50%-a lehet, de maximum 3.000.000,- Ft. Fontos szabály, hogy a támogatási összegben a vállalkozási díj és az anyagköltség 50-50%-ban oszlik meg! A benyújtott kérelemhez csatolt számlák között feltétlenül kell lennie minimum 25-25 % vállalkozási díjat és anyagköltséget tartalmazó számlának. Azaz amennyiben nálunk vásárol, a tőlünk kapott számla CSAK az anyagköltség kérelemhez elég, a kivitelező építési vállalkozó munkadíjáról szóló számlát Önnek feltétlen mellé kell még tenni!

Nézzünk néhány példát:
A terasz felújítás teljes költsége: 6.000.000,- Ft
﹥ Ebből anyagköltség (beton, burkolólap, tartószerkezet, festékek, alapozók, polikarbonát, szerelési anyagai…stb: 4.500.000,- Ft
﹥ Ebből munkadíj: 1.500.000,- Ft
= Kifizethető támogatás: 3.000.000,- Ft.
A kifizetendő támogatás összegében az anyagköltség és a munkadíj aránya 50-50 %-azaz:1.500.000 -.1.500.000 Ft így jár a maximális összeg.

A felújítás teljes költsége: 5.500.000,- Ft
﹥ Ebből anyagköltség: 4.500.000,- Ft
﹥ Ebből munkadíj: 1.000.000,- Ft
= Kifizethető támogatás: 2.000.000,- Ft
Hogy számoltuk ezt ki?
A maximális támogatási összeg ( teljes összköltség 50%-a) 2.750.000,- Ft lehetne, de mivel a munkadíj csak 1.000.000,- Ft lett, az 50-50 %-os szabály miatt, az anyagköltségből is csak 1.000.000,- Ft-ra leszünk jogosultak, így az igényelhető támogatás összege 2.000.000,- Ft lesz

A felújítás teljes költsége: 2.000.000,- Ft
﹥ Ebből az anyagköltség: 2.000.000,- Ft
﹥ Ebből a munkadíj: 0,- Ft = Kifizethető támogatás: 0,- Ft
Most már biztosan Ön is érti: Mert a kifizethető támogatás (teljes összköltség fele) 1.000.000,- Ft lehetne, ha - az 50-50% szabály miatt - legalább 500.000,- Ft összegű munkadíjról szóló számla is keletkezett volna. Sajnos azonban ebben az esetben az egyik költség a lehetséges támogatási összeg 50 %-a alatt van, az 50-50 %-os szabály semmiképpen nem érvényesülhet, így a kérelem sajnos nem állja meg a helyét.

Biztosan Önt is leginkább az érdekli, hogy mekkora támogatásra jogosult, ezért készítettünk az Ön számára egy kalkulátort, amiben gyorsan és egyszerűen kiszámolhatja a várható támogatásának összegét. A kalkulátor használatához érdemes előbb anyagbeszerzéséhez pontos ajánlatot kérnie tőlünk, illetve a felújítást végző építési vállalkozó(k)tól is.KALKULÁTORUNKFt

FtLEGYEN MINDEN EGY HELYEN!


Az alábbiakban összegyűjtöttük az Ön számára azokat a linkeket, amik segítségére lehetnek a támogatás igénylésével kapcsolatosan:

Magyar Államkincstár otthon-felújítási programról szóló hivatalos tájékoztató oldal﹥

Kérelem benyújtásához

 • Légkamrás polikarbonát

  Üregkamrás vagy más néven légkamrás, UV álló, tartós, könnyen megmunkálható polikarbonát lemez, melyet teraszok, előtetők, télikertek fedéséhez, oldalbevilágítók kialakításához, régi kopolit üveg kiváltásához ajánlunk. Raktárkészletünkről széles méretválasztékkal várjuk Önöket víztiszta, opál és bronz színekkel.További színek egyedi rendelés alapján elérhetők.

  Tovább »

 • Tömör polikarbonát lemez

  Tiszta, átlátszó, üvegszerű anyag, mely 200x nagyobb ütésállóságot biztosít, mint az üveg, miközben súlya mindössze a fele az üvegnek.  Ez az UV védelemmel ellátott, nehezen törhető, hidegen hajlítható anyag sokoldalúan alkalmazható kültéren, felülvilágítónak, medence téliesítéshez, belsőépítészeti és reklámipari felhasználásra, illetve olyan helyen, ahol biztonsági üveg alternatívákat keresnek, pl. munkagép védelem.

  Tovább »

 • Polikarbonát trapézlemez

  Hullámosított polikarbonát lemezeinket elsősorban tető-felső bevilágítónak vagy függőleges oldalbevilágítók kialakításához ajánljuk. Erős ütésállóság, magas optikai tisztaság és kiváló fényáteresztés kominációja jellemzi, ezért ajánljuk ipari, mezőgazdasági, kertészeti, szabadidős alkalmazásokhoz. Kreatív belsőépítészeti megoldások és a manapság oly népszerű DIY kivitelezések esetén felhasználási területei kifogyhatatlanok !

  Tovább »

Hasznos cikkek

2023.11.28
Eső elleni védelem polikarbonátból


Teraszunk megfelelő kialakítása, fedése, jelentősen befolyásolja az ott eltöltött idő mennyiségét és minőségét.

BŐVEBBEN

2023.10.26
Hogyan szereljünk polikarbonátot szakszerűen?


Bemutatjuk, hogyan tudja ön is szakszerűen beszerelni a polikarbonátot, milyen anyagokra és szerszámokra van ehhez szüksége.

BŐVEBBEN

2023.10.13
Solar, hővisszaverős gyöngyházfényű lemezek - Megoldás a hőségre


Egy meleg napon mindenkiben felmerül a kérdés, hogyan is lehetne egyszerre kihasználni és élvezni a nyár adta természetben lévő lehetőségeket úgy, hogy védettek legyünk az erős napsugárzás ellen.

BŐVEBBEN